Kategorie

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

http://www.hurtownianowaksiazka.pl

 

Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://www.hurtownianowaksiazka.pl  należący do Firmy Księgarsko – Handlowej ‘’ Nowa Książka ‘’   

Siedziba/Adres korespondencyjny:

ul. Romanowska 55 F lok.3
91-174 Łódź
NIP: 729-114-15-87
Regon: 100055819

Obsługa Reklamacji – adres korespondencyjny

Firma Księgarsko –Handlowa „ Nowa Książka „ Barbara Dudziak

ul. Romanowska 55 F lok.3
91-174 Łódź

Dane kontaktowe:

Adres poczty elektronicznej: nowaksiazka @op.pl

Numer telefonu: 42/611-10-80

 

 

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Produkt/Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

Sklep internetowy – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym http://www.hurtownianowaksiazka.pl

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego między Konsumentem a Sprzedawcą.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta   (Dz. U. 2014 poz. 827)

 

§ I

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Firmę Księgarsko – Handlową „ Nowa Książka ‘’

2. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

§ II

Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Konsument może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny w ciągu doby.

3. Konsument ma możliwość złożenia zamówienia za pomocą następujących metod:

- wybiera towar i/lub e-wydanie z oferty prezentowanej na stronie internetowej www.hurtownianowaksiazka.pl i składa zamówienie przez stronę.

4. W celu realizacji zamówienia prosimy o podanie następujących danych:

- Imię i nazwisko,

- adres korespondencyjny,

- e-mail,

- oraz telefon.

5. Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego wyrażona jest w złotych polskich i jest ceną brutto.

6. O łącznej cenie wraz z podatkami za Towar jak również o kosztach dostawy Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową sprzedaży.

7. Po złożeniu przez Konsumenta zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy na adres e-mail Konsumenta wraz z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia oraz potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.

§ III

Sposoby płatności za Towar

 Konsument może wybrać następujące formy płatności za Towar:

a)     Płatności Online obsługiwane przez Przelewy24

b)     Przelewem na wskazany numer rachunku bankowego
Sprzedawcy po potwierdzeniu skompletowania Zamówienia

c)     Gotówkowo – przy odbiorze osobistym w siedzibie Firmy

§ IV

Terminy płatności za Towar

1. W przypadku wyboru płatności „przelew bankowy”, Konsument jest zobowiązany dokonać płatności w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

3. W przypadku wybrania płatności „odbiór osobisty”, Towar można odebrać w siedzibie firmy pod adresem : 91-174 Łódź ul. Romanowska 55 F lok.3 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00  do 18:00, w soboty w godz. 10:00 – 13:00 .  Przy odbiorze osobistym Konsument nie ponosi żadnych kosztów dostawy.

§ V

Sposoby dostawy

1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się poprzez przekazanie Towaru   za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników:

- Poczta Polska

- firma kurierska  DPD

2. Wybór sposobu dostawy jest dokonywany przez Konsumenta w trakcie składania zamówienia.

3. Dostawa Towaru odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ VI

Termin dostawy

1. W przypadku wybrania przewoźnika  DPD dostawa Towaru odbywa się w ciągu 48 godzin od dnia wydania ich przewoźnikowi. W przypadku wybrania przewoźnika Poczty Polskiej dostawa odbywa się w przeciągu   3 do 5 dni od dnia wydania ich przewoźnikowi.

§ VII

Koszty dostawy

1. Dostawa Towaru do Konsumenta jest odpłatna.

2. Koszty dostawy Towaru są następujące:

Poczta Polska  - przesyłka ekonomiczna  9,50 zł.

                              przesyłka priorytetowa   -  12,50 zł.

Kurier DPD-  16,50 zł.

§ VIII

Reklamacja

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Towar bez wad.

3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:

  a) pisemnie na adres Sprzedawcy

  b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: nowaksiazka@op.pl

  c) telefonicznie pod numerem: 42/611-10-80

  d) osobiście w siedzibie Sprzedawcy

4. Reklamacja powinna zawierać:

  a) imię i nazwisko Konsumenta,

  b) nazwę Towaru oraz datę zakupu,

  c) datę wystąpienia wady,

  d) opis i rodzaj dostrzeżonej wady,

  e) żądanie Konsumenta związane z doprowadzeniem Towaru do stanu zgodności z Umową sprzedaży.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Konsumenta.

6. Towar podlegający reklamacji należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres Sprzedawcy:

Firma Księgarsko – Handlowa „ Nowa Książka ‘’

91-174  Łódź ul. Romanowska 55 F lok. 3

 

§ IX

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt.1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w następujący sposób:

  a) w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy: nowaksiazka@op.pl

  b) drogą korespondencyjną na adres Sprzedawcy :

Firma Księgarsko – Handlowa „ Nowa Książka ‘’

91-174  Łódź ul. Romanowska 55 F lok. 3

  c) osobiście w siedzibie Sprzedawcy:

Firma Księgarsko – Handlowa „ Nowa Książka ‘’

91-174  Łódź ul. Romanowska 55 F lok. 3

 

4. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

  a) dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany  do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

  - obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,

- polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów,

  b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.

10. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 1 wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy:

Firma Księgarsko – Handlowa „ Nowa Książka ‘’

91-174  Łódź ul. Romanowska 55 F lok. 3

 

11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi  w odniesieniu do umów:

  a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu   do odstąpienia od umowy,

  c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  d) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy  o prenumeratę .

 

§ X

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji jak również dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur  są udostępniane na stronach internetowych miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy Konsumentom.

2. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej

3. Konsumenci mogą skorzystać z stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług.

4. Konsumenci mogą również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentówhttp://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php

5. Pomoc prawną dla Konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: porady@dlakonsumentow.pl

§ XI

Dane osobowe

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Konsumenta tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę   z Konsumentem.

 

 

§ XII

Postanowienia końcowe

1. Umowy Sprzedaży  zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy prawa polskiego:

  a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.),

  b) ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.),

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:

  a) zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa,

  b) zmiany sposobu i terminów zapłaty,

  c) zmiany sposobu dostawy, form płatności oraz kosztów dostawy,

4. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o zmianach w Regulaminie, z co najmniej   14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu internetowego stosownej informacji o zmianie Regulaminu, a także przesłania na adres poczty elektronicznej e-mail Konsumenta, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia Konta, stosownej informacji na temat zmiany Regulaminu.

5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Konsumentów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub zrealizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.